Lake Katherine Trail, Pecos Wilderness, New Mexico